ABC

ABC

Địa điểm

130 Hồ Bá Kiện


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 10-20
  • Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài
0 followers

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH (VN) là công ty có 100% vốn nước ngoài giữa Anh Quốc và Maylaysia.

Feedback