Vive

Vive

Địa điểm

Binh Thanh, HCMC


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: Less 10
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
16 followers

Giới thiệu về công ty

The guiding principle of Vive is to share the benefits of a plant-based lifestyle for a greener, cleaner, and more compassionate Earth. To achieve this, we create accessible educational content, organize various types of events, and provide the necessary support for those pursuing a plant-based lifestyle. Kim chỉ nam của Vive là chia sẻ lợi ích của lối sống thuần thực vật vì một Trái Đất xanh, sạch, và nhân đạo hơn. Để làm được điều này, chúng tôi sáng tạo các nội dung phổ cập kiến thức, tổ chức nhiều loại hình sự kiện khác nhau, và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho những ai đang theo đuổi lối sống thuần thực vật.

Feedback