Kết quả tìm kiếm : Accounting la gì

Accountant là gì? Accountant là kế toán viên hay nhân viên kế toán của một công ty, doanh nghiệp hay tổ chức chịu trách nhiệm lập và kiểm tra hồ sơ tài chính.
Feedback