Hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định 97/2022/NĐ-CP: Thu BHXH, giải quyết chế độ hưu trí như thế nào?

Lượt xem: 5,064

Thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định 97/2022/NĐ-CP gồm thu BHXH, giải quyết chế độ hưu trí như thế nào?

Hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH về thu BHXH theo Nghị định 97/2022/NĐ-CP như thế nào?

Căn cứ tại Mục 2 Công văn 11/BHXH-CSXH năm 2023 hướng dẫn thực hiện về thu BHXH theo Nghị định 97/2022/NĐ-CP như sau:

Trường hợp người lao động quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 97/2022/NĐ-CP được Nhà nước đóng BHXH một lần cho số tháng còn thiếu để giải quyết chế độ hưu trí:

- BHXH tỉnh, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân căn cứ quy định hiện hành của BHXH Việt Nam về việc ban hành quy trình thu BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Quản lý sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế để thực hiện thu bổ sung một lần BHXH cho những tháng còn thiếu vào quỹ hưu trí, tử tuất theo quy định.

- Đồng thời, thực hiện ghi, xác nhận sổ BHXH theo quy định và ghi rõ nội dung tại sổ BHXH như sau: “Đóng một lần cho thời gian còn thiếu theo Nghị định số 97/2022/NĐ-CP , thời gian là ... tháng, thời điểm đóng đủ là ngày ... tháng ... năm ...”.

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/thoi-su-phap-luat/huong-dan-thuc-hien-che-do-bhxh-theo-nghi-dinh-972022ndcp-thu-bhxh-giai-quyet-che-do-huu-tri-nhu-th-78509.html
Hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định 97/2022/NĐ-CP: thu BHXH, giải quyết chế độ hưu trí như thế nào?

Hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH về giải quyết chế độ hưu trí theo Nghị định 97/2022/NĐ-CP như thế nào?

Căn cứ tại Mục 3 Công văn 11/BHXH-CSXH năm 2023 hướng dẫn thực hiện về giải quyết chế độ hưu trí quy định tại điểm a khoản 1, điểm a khoản 2, khoản 3 Điều 3 Nghị định 97/2022/NĐ-CP như sau:

- Thời điểm hưởng lương hưu của người lao động như sau:

+ Đối với người nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 3 Nghị định 97/2022/NĐ-CP: Là thời điểm hưởng lương hưu được ghi tại văn bản chấm dứt hợp đồng lao động do người sử dụng lao động lập khi đã đủ điều kiện theo quy định và thể hiện tại Danh sách đã được phê duyệt.

+ Đối với người lao động nghỉ hưu theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 97/2022/NĐ-CP: Là từ tháng đóng đủ BHXH cho những tháng còn thiếu vào quỹ hưu trí và tử tuất.

- Hồ sơ giải quyết hưởng lương hưu bao gồm:

+ Sổ BHXH.

+ Văn bản chấm dứt hợp đồng lao động của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

+ Danh sách người nghỉ hưu đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (Mẫu số 07, 08 ban hành kèm theo Nghị định 97/2022/NĐ-CP) do đơn vị sử dụng lao động chuyển đến.

Bổ sung vào phần căn cứ trong Quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng (mẫu số 07A-HSB) dòng: “Căn cứ Nghị định 97/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ”, đồng thời thay cụm từ “Hưu trí” tại góc trên bên phải quyết định bằng cụm từ “HƯU TRÍ - NĐ 97”.

Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc tổ chức thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định 97/2022/NĐ-CP như thế nào?

Căn cứ tại Mục 5 Công văn 11/BHXH-CSXH năm 2023 hướng dẫn trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc tổ chức thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định 97/2022/NĐ-CP như sau:

- BHXH tỉnh, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân có trách nhiệm như sau:

Để thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, BHXH tỉnh, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân căn cứ vào quy định của pháp luật về BHXH, Nghị định 97/2022/NĐ-CP , hướng dẫn nghiệp vụ của BHXH Việt Nam, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan ở địa phương giải quyết chế độ BHXH cho người lao động kịp thời, đúng quy định.

- Ban Thực hiện chính sách BHXH có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra thực hiện Công văn 11/BHXH-CSXH năm 2023.

- Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm như sau:

Căn cứ quy định của chính sách và hướng dẫn tại văn bản này để điều chỉnh bổ sung phần mềm nghiệp vụ liên quan đến việc thực hiện chính sách đối với người lao động quy định tại Nghị định 97/2022/NĐ-CP ; triển khai và hướng dẫn thực hiện phần mềm nghiệp vụ đến BHXH tỉnh, cụ thể:

- Cập nhật để phần mềm nghiệp vụ ghi rõ nội dung tại sổ BHXH như sau: “Đóng một lần cho thời gian còn thiếu theo Nghị định 97/2022/NĐ-CP , thời gian là ... tháng, thời điểm đóng đủ là ngày ... tháng ... năm …”.

- Bổ sung các nội dung tại Hệ thống quản lý chính sách, cụ thể:

+ Bổ sung chức năng xét duyệt chế độ hưu trí đối với người lao động dôi dư theo Nghị định 97/2022/NĐ-CP.

+ Bổ sung mẫu Quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng (mẫu số 07A-HSB) như hướng dẫn tại điểm b Mục 3 Công văn 11/BHXH-CSXH năm 2023.

+ Bổ sung Mẫu số 14-NĐ97 để BHXH tỉnh, thành phố cập nhật việc thu BHXH và giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với người lao động dôi dư, báo cáo BHXH Việt Nam.

+ Bổ sung chức năng tổng hợp việc thu BHXH và giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với người lao động dôi dư theo Mẫu số 14 ban hành kèm theo Nghị định 97/2022/NĐ-CP để báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội định kỳ hàng năm và theo yêu cầu.

- Điều chỉnh các phần mềm nghiệp vụ liên quan đáp ứng quy định tại Công văn 11/BHXH-CSXH năm 2023.

- Các đơn vị khác thuộc BHXH Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

  Thư Viện Pháp Luật

Việc Làm VIP ( $1000+)

Công ty TNHH Olam Việt Nam
Công ty TNHH Olam Việt Nam

Lương : Cạnh Tranh

Đồng Nai

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT

Lương : 25 Tr - 35 Tr VND

Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD
RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Lương : 23 Tr - 35 Tr VND

Bình Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN KB HOME VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN KB HOME VIỆT NAM

Lương : 50 Tr - 60 Tr VND

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN VÙNG VỊNH
CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN VÙNG VỊNH

Lương : 28 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

Synopsys Vietnam
Synopsys Vietnam

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH APVN SEALING
CÔNG TY TNHH APVN SEALING

Lương : 30 Tr - 40 Tr VND

Đồng Nai

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Việt Ba
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Việt Ba

Lương : 15 Tr - 30 Tr VND

Hà Nội

CÔNG TY TNHH OGAWA WELLNESS VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH OGAWA WELLNESS VIỆT NAM

Lương : 25 Tr - 30 Tr VND

Long An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NCA (VN)
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NCA (VN)

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

DILIGO HOLDINGS
DILIGO HOLDINGS

Lương : 25 Tr - 35 Tr VND

Hà Nội

DG GROUP-Novel Vision Ltd.
DG GROUP-Novel Vision Ltd.

Lương : 2,000 - 4,000 USD

Khác

CÔNG TY TNHH VẠN KIM GLOBAL
CÔNG TY TNHH VẠN KIM GLOBAL

Lương : 1,000 - 2,000 USD

Hồ Chí Minh

Wall Street English
Wall Street English

Lương : 22 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

Bảo mật
Bảo mật

Lương : 25 Tr - 35 Tr VND

Hồ Chí Minh

Action Composites Hightech Industries
Action Composites Hightech Industries

Lương : Cạnh Tranh

Đồng Nai

Action Composites Hightech Industries
Action Composites Hightech Industries

Lương : Cạnh Tranh

Đồng Nai

Action Composites Hightech Industries
Action Composites Hightech Industries

Lương : Cạnh Tranh

Đồng Nai

Stavian Pulp & Paper
Stavian Pulp & Paper

Lương : 21 Tr - 25 Tr VND

Hà Nội

Action Composites Hightech Industries
Action Composites Hightech Industries

Lương : Cạnh Tranh

Đồng Nai

Action Composites Hightech Industries
Action Composites Hightech Industries

Lương : Cạnh Tranh

Đồng Nai

CJ CGV Viet Nam
CJ CGV Viet Nam

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Action Composites Hightech Industries
Action Composites Hightech Industries

Lương : Cạnh Tranh

Đồng Nai

Phan Vũ Group
Phan Vũ Group

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh | Đồng Bằng Sông Cửu Long | Hà Nội

Action Composites Hightech Industries
Action Composites Hightech Industries

Lương : Cạnh Tranh

Đồng Nai

Action Composites Hightech Industries
Action Composites Hightech Industries

Lương : Cạnh Tranh

Đồng Nai

Action Composites Hightech Industries
Action Composites Hightech Industries

Lương : Cạnh Tranh

Đồng Nai

Công Ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam
Công Ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam
Công Ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Action Composites Hightech Industries
Action Composites Hightech Industries

Lương : Cạnh Tranh

Đồng Nai

Action Composites Hightech Industries
Action Composites Hightech Industries

Lương : Cạnh Tranh

Đồng Nai

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÝ GIA VIÊN
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÝ GIA VIÊN

Lương : 20 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÝ GIA VIÊN
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÝ GIA VIÊN

Lương : 15 Tr - 25 Tr VND

Hồ Chí Minh | Hà Nội

Bài viết cùng chuyên mục

Lương hưu của người nghỉ trước và sau 1-7-2024 có gì thay đổi?
(NLĐO) - Trong đợt cải cách tiền lương sắp tới, lương hưu là một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của cán bộ, công chức, viên chức. Vậy lương hưu của người nghỉ trước và sau 1-7-2024 có gì thay đổi?
Nâng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp lên 75% có phù hợp?
(NLĐO)- Các ý kiến góp ý khi người lao động bị mất việc làm, ngoài trợ cấp thất nghiệp ra, họ không còn cái khoản thu nhập khác nữa. Vì thế, đề nghị tăng thêm trợ cấp thất nghiệp là chính đáng.
Lý do người trẻ cố rút BHXH một lần, không chờ đến tuổi hưu
(NLĐO) - Gần 595.000 người rút BHXH một lần từ đầu năm đến nay, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2023, phần lớn là lao động 20-40 tuổi
Ai có lương thấp nhất sau cải cách tiền lương?
(NLĐO) - Hiện một trong những điều được rất nhiều cán bộ, công chức, viên chức quan tâm chính là ai có lương thấp nhất từ 1-7-2024?
Bám víu vào trợ cấp thất nghiệp
Trong thời gian 12 tháng chờ rút BHXH một lần, nhiều người lao động phải chấp nhận việc làm bấp bênh và phụ thuộc vào khoản trợ cấp thất nghiệp